Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

vineri, 12 august 2011

Mihai Viteazul - Partea a-XII-a"Deci'i dobândi Mihai-Vodă două ţări, Ardealul, ţara Românească. Ci în ţara Muntenească trimise domn pre fiu-său Niculae-Vodă; şi se aşezară domni şi fiul şi tatăl în două ţări, domnind ei ţările întru toată veselia. Iară lui Mihai-Vodă veni sol de la împăratul creştinesc Rodolf, anume Osnudavid şi Sekel-Mihai, şi aduseră solii veste, cum să se lase Mihai de toată ţara Ardealului să fie numai pre mâna împăratului, şi să se întoarcă la ţara-şi să-şi ţie ţara Muntenească. Iară Mihai-Vodă încă făcu sfat cu toţi boiarii săi şi cu neameşii Ardealului, şi cugetară să nu dea Ardealul împăratului creştinesc, numai să fie dajnici împăratului creştin; iară de domnie să fie tot Mihai-Vodă; acest sfat se potrivi, cum zice David proorocul la 20 de capete.
Deci nu putură într'alt chip să facă, numai alese Mihai-Vodă doi boiari anume Mihalcea banul şi Stoica logofătul, şi 'i trimise soli la împăratul creştinesc cu solie să lase împăratul Ardealul să domnească Mihai-Vodă; iar împăratul nu le dete nici un răspuns, fără numai ce i'au fost pofta lui d'întâiu.
Mihai-Vodă iară strânse a doua oară să facă sfat şi aduseră aminte, cum întâi ţara era ocolită de vrăjmaşi; iar acum a dat Dumnezeu de este domn a două ţări, şi'i plecară mintea a nu se pleca celui mai mare, ci ziseră că nu va avea nevoie de împăratul ci'l va lăsa de va avea Ardealul.
De aci se începură sfaturi multe întru toţi oamenii; iară Mihai-Vodă dacă văzu că nu'i va fi Ardealul cu pace, el începu a face pace cu carii era lui vrăjmaşi întâiu: că trimise la Sultanu Mehmet împăratul turcesc, şi cu mare bucurie primi pre Mihai-Vodă: şi degrabă trimisă-i şi steagul. Şi trimise şi la craiul leşesc pentru pace şi pentru tocmeală, ci nu se putură tocmi, ci umblară cu cuvinte deşarte. Iar' împăratul Rodolf dacă văzu pre Mihai-Vodă împăcându-se cu Turcii, şi se împrieteni cu străinii şi se desparte de dânsul, foarte se îngriji, şi se socoti cum va avea împărăţia lui lipsă şi scădere de Mihai-Vodă, dacă s'au închinat Turcilor. Şi se socoti cum va face, cu putere şi cu arme să sară să scoaţă pre Mihai-Vodă din Ardeal. Iară Mihai-Vodă nu'şi mai aduse aminte de acea de apoi că nu'şi va lăsa împăratul creştinesc cuvântul în deşert; ci'şi înălţă mintea de sfatul neînţelept şi de pisma cea de demult, ce Ieremia-Vodă se sfătuise cu Bator Andreiaş spre răul lui Mihai-Vodă, el se rădică asupra Ieremiei-Vodă cu oşti mari, mai în 6 zile; Şi intră Mihai-Vodă cu oşti în Moldova; iară Ieremia-Vodă dacă prinse de veste, el trimise de'şi strânse toate oştile lui Moldovenii şi Leşii ca să iasă împotriva lui Mihai-Vodă."
- va urma -
Izvor: ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI Începând de la descălecătoarea Românilor la Turnul Severin; şi de supunerea lor sub RADUL NEGRU, după trecerea lui din Ardeal aici în ţară, până la anul 7236 (1728 după Hristos)
(Manuscris vechi găsit în oraşul Chişinău de Ierodiaconul Daniil, când se afla acolo în surghiun cu răposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie)
Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...