Definiţie...

Dragostea - rădăcina şi izvorul binelui - Sfântul Ioan Gură de Aur

vineri, 12 august 2011

Mihai Viteazul - Partea a-III-a


"Atuncea Sinan-Paşa văzând că nu'i sporeşte, înturnatu-s'au cu ruşine. Deci el strânse toţi paşii şi toate căpeteniile oştilor, şi făcură năvală mare asupra lui Mihaiu-Vodă, ca să izbândească într'un chip, şi luară câteva tunuri. Atuncea Mihaiu-Vodă văzând această hârborie mare, el încă'şi strânse toţi boiarii şi toţi căpitanii, şi ieşiră, spre întâmpinarea lor de faţă,: şi acia'şi Mihaiu-Vodă cu mâna lui tăie pre Karaiman-Paşa şi înfrânse pe Turci înapoi. Iară boiarii şi căpitanii pre capete năvăliră asupra Turcilor de'i tăia şi 'i necară în tină. Deci cu câtă fală venea Sinan-Paşa la acel război, mai cu multă ruşine se întoarse, şi luă Mihai-Vodă toate tunurile înapoi şi multe steaguri Turceşti; iar când fu peste noapte, Mihai-Vodă făcut sfat cu toţi boiarii, cum ajutorul nu mai vine de la Bator Jikmont, şi fiind Mihai cu puţină oaste nu vor putea sta împotriva Turcilor, că era foarte mulţi. Ci socotiră cum vor face să se poată lupta cu atâţia vrăjmaşi, şi se deteră înapoi pre apa Dâmboviţei mai sus la sat la Stoieneşti, aşteptând de la Bator să le vie ajutor. Iară Turcii înţelegând de aceasta, se ridicară cu toţii de veniră la Bucureşti şi făcură acolo cetate, şi ajunseră şi până în Târgovişte, şi acolo încă făcură cetate, şi coprinseră toată ţara Muntenească. Atuncea Ieremia-Vodă Movilă, el înţelegând de Ştefan-Vodă cum s'au sculat cu toate oştile să vie ajutor lui Mihai-Vodă, el încă au venit cu oaste leşească de au intrat în ţara Moldovei la Iaşi să fie domn în Moldova. Iară Ştefan-Vodă trecu muntele cu toată oastea lui şi merse de se împreună cu Bator; câteşi trei domnii se împreunară la oktomv. 6 zile, v. 7104 (1596 d.X), şi purceaseră toţi asupra Turcilor; iară ei văzând că le vin atâtea oşti asupra ei nu aşteptară, ci toţi de pretutindenea deteră dosul a fugi, şi aleseră pe Ali-Paşa cu o seamă de oşti ca să păzească cetatea Târgoviştei, iară Sinan-Paşa cu alte oşti veniră la Bucureşti. Iară Bator, şi Mihai, şi Ştefan cu toate oştile veniră de ocoliră cetatea din Târgovişte, şi îndată fu aprinsă; Turcii câţi fură acolo toţi periră, iară pre Ali-Paşa îl prinseră viu şi 'l trimiseră în temniţa Kioiotvarului. După aceea purceseră dupre Sinan-Paşa, până ajunseră la cetatea Giurgiovului, şi îndată stricară podul, tăind mulţime de Turci îi înecară în Dunăre, şi sparseră şi cetatea, fiind atâta peire în Turci încât deabia au scăpat Sinan-Paşa cu puţină oaste, şi cu multă ruşine fură scoşi din ţară; şi scoase de la mâinile lor robi mulţi fără număr, şi se întoarseră de acolo cu veselie şi cu multă dobândă, şi toţi creştinii deteră har lui Dumnezeu. Atuncea Bator Jikmont, dacă văzu pre Mihai-Vodă cu atâta vitejie şi cu atâta înţelepciune, slobozit'au ţara Românească cu tot venitul ei, ca să fie iară pre seama lui Mihaiu-Vodă, şi se înturnară cineşi pe la ţara lui."
- va urma -
Izvor: ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI Începând de la descălecătoarea Românilor la Turnul Severin; şi de supunerea lor sub RADUL NEGRU, după trecerea lui din Ardeal aici în ţară, până la anul 7236 (1728 după Hristos)
(Manuscris vechi găsit în oraşul Chişinău de Ierodiaconul Daniil, când se afla acolo în surghiun cu răposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie)
Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...